Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 10.09.2021

Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności firmy HG Polska, zwanej dalej „HG”. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszelkich działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych naszych klientów, potencjalnych klientów oraz użytkowników naszej witryny internetowej.

W niniejszej polityce wyjaśniamy, jakie dane użytkowników przetwarzamy. Informujemy również, dlaczego i przez jaki czas przetwarzamy dane użytkowników oraz jakie prawa dotyczące poszczególnych aspektów przetwarzania przysługują użytkownikom. Ponadto wymieniamy podmioty, z którymi współpracujemy.

Uważamy, że użytkownicy powinni wiedzieć, w jaki sposób postępujemy z ich danymi. Zobowiązujemy się zapewniać odpowiednią ochronę danych osobowych oraz przestrzegać przepisów prawa.

Niniejsza polityka prywatności może zostać zmodyfikowana, na przykład w przypadku zmiany lub rozszerzenia zakresu świadczonych usług lub w wyniku zmian w przepisach prawa. Najbardziej aktualna wersja polityki prywatności jest dostępna w naszej witrynie internetowej. Niniejsza polityka prywatności została zmieniona po raz ostatni 10 września 2021 roku.

 1. Kto jest administratorem przetwarzanych danych osobowych?

W kontekście przetwarzania przez nas danych użytkowników administratorem danych jest firma HG Polska. Firma HG określa, które dane są przetwarzane, w jaki sposób, do jakiego celu i jak długo.

Poniżej podano dane naszej biuro:
HG Polska
Ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 17e
93-177 Łódź
42 6559880
NIP: 7272440171

 1. Jakie dane gromadzimy i dlaczego?

Newsletter 
Aby móc wysyłać nasz newsletter, prosimy o podanie imienia, nazwiska i adresu e-mail. Imię i nazwisko użytkownika są gromadzone w celu użycia spersonalizowanych zwrotów w newsletterze wysyłanym do użytkownika. Adres e-mail służy do wysyłania newslettera. Newsletter jest wysyłany na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika. Dane są wykorzystywane do momentu anulowania subskrypcji biuletynu. Aby zrezygnować z subskrypcji, należy kliknąć przeznaczone do tego łącze w newsletterze.

Kontakt z naszym działem obsługi klienta
W razie pytań lub reklamacji dotyczących naszych produktów można się skontaktować z naszym działem obsługi klienta. W tym celu należy zadzwonić lub skorzystać z formularza kontaktowego w witrynie internetowej.

W przypadku kontaktu z użyciem formularza kontaktowego rejestrujemy imię, nazwisko, adres e-mail, kraj i treść wiadomości użytkownika. Informacje te są wykorzystywane do udzielenia osobistej odpowiedzi na prośbę o kontakt. W opcjonalnych polach można również podać numer telefonu i dane adresowe. Podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi „prawnie uzasadniony interes”. Zgromadzone dane są przechowywane przez jeden rok, aby umożliwić udzielanie odpowiedzi na wiadomości od użytkownika.

Podania o pracę
W witrynie internetowej https://hginternational.recruitee.com zamieszczono zasady ochrony prywatności dotyczące podań o pracę.

Wyszukiwanie pobliskich punktów sprzedaży
Na stronie z listą punktów sprzedaży można wprowadzić miejscowość, kod pocztowy lub adres, aby znaleźć pobliski sklep. Wprowadzone dane nie będą przechowywane.

Pytania i odpowiedzi dotyczące produktów
Niektóre strony internetowe HG zawierają „pytania i odpowiedzi” dotyczące produktów. Jeśli na stronie nie ma żadnych pytań i odpowiedzi, użytkownik może przesłać własne pytanie. Aby móc udzielić odpowiedzi na takie pytanie, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

 1. Firmy przetwarzające dane użytkowników

HG angażuje inne spółki w świadczenie swoich usług. Zawieramy z tymi firmami umowy, które zawierają zapisy dotyczące bezpieczeństwa, poufności i praw użytkowników. Spółki te muszą przestrzegać przepisów prawa.

W niektórych sytuacjach dane użytkowników mogą być przekazywane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Co do zasady jest to dozwolone tylko wówczas, gdy w danym kraju zapewniany jest odpowiedni poziom ochrony. Jeśli w danym kraju spoza EOG nie ma odpowiedniego poziomu ochrony, dbamy o to, by dane użytkowników były chronione w najlepszy możliwy sposób. Przykładem może być stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

HG współpracuje z następującymi podmiotami:

 • Partnerzy logistyczni: na przykład firmy pocztowe, kurierskie oraz podmioty, które pomagają nam wysyłać wiadomości e-mail.
 • Dostawcy usług analitycznych: w celu analizowania korzystania z naszych stron internetowych. Korzystamy z oprogramowania takiego jak Google Analytics.
 • Dostawcy usług IT: w celu utrzymywania naszych systemów i zarządzania nimi oraz przechowywania danych.
 • Organy nadzorcze i podatkowe oraz organy ścigania takie jak policja i prokuratura. Dostarczamy tym podmiotom niezbędne dane wyłącznie w przypadku, gdy jest to wymagane przez prawo.

 1. Bezpieczeństwo

HG poważnie traktuje bezpieczeństwo danych użytkowników. W związku z tym firma HG podjęła działania mające na celu odpowiednie zabezpieczenie danych i uwzględniła ryzyko utraty lub nieuprawnionego wykorzystania danych.

 1. Okres zatrzymywania

Co do zasady dane są zatrzymywane nie dłużej, niż jest to wymagane do celów, do których zostały one zebrane. Ponadto usuwamy lub modyfikujemy dane tak, aby nie odnosiły się już do użytkownika. Jest to proces zwany pseudonimizacją. Pseudonimizujemy dane, gdy chcemy je wykorzystywać do celów statystycznych.

Poniżej podajemy kilka przykładów minimalnych ustawowych okresów zatrzymywania danych:

 • Obowiązkowe przechowywanie zapisów księgowych i działalność administracyjna: 7 lat
 • Dokumentacja podatkowa, sprawozdania dotyczące dostaw towarów i inne istotne dane: 7 lat
 • Reklamacje: 5 lat
 • Fakturowanie: 7 lat
 • Zamówienia: 7 lat

 1. Prawa użytkowników

Poniżej wyjaśniamy prawa przysługujące użytkownikom w odniesieniu do przetwarzania ich danych przez firmę HG. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z naszym działem obsługi klienta. W tym celu należy użyć formularza kontaktowego lub zadzwonić pod numer 42 6559880.

Prawo do bycia poinformowanym:
Jesteśmy zobowiązani do informowania użytkowników o naszej tożsamości, o rodzajach przetwarzanych danych osobowych, okresie, celach i podstawach prawnych ich przetwarzania oraz o podmiotach, którym przekazywane są dane. Wszystkie te informacje są zawarte w niniejszej polityce prywatności.

Prawo dostępu:
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych. Ma również prawo zapytać, czy HG przetwarza jego dane, a jeśli tak, jakie są to dane, do jakich celów są one przetwarzane, jakim podmiotom są przekazywane i jak długo są przechowywane. Ponadto użytkownik ma prawo uzyskać informację o źródle danych, jeśli nie przekazał ich samodzielnie.

Prawo do sprostowania:
Jeśli dane nie są poprawne, użytkownik może poprosić firmę HG o ich sprostowanie.

Prawo do usunięcia danych:
Na żądanie użytkownika jesteśmy zobowiązani do usunięcia jego danych, na przykład w następujących sytuacjach:

 • użytkownik wycofa swoją zgodę, a HG nie ma innych podstaw prawnych do przetwarzania danych;
 • użytkownik wyraża sprzeciw wobec przetwarzania i nie ma powodów, dla których powinno być ono kontynuowane;
 • użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu swoich danych do celów marketingu bezpośredniego;
 • dane użytkownika muszą zostać usunięte, aby spełnić zobowiązania prawne.

Jeśli udostępniliśmy dane użytkownika innym podmiotom, poprosimy takie podmioty o usunięcie danych użytkownika.

W niektórych sytuacjach nie możemy usunąć danych. Czasami dane są wymagane do:

 • zachowania zgodności z przepisami prawnymi;
 • do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń, na przykład opartych na gwarancji przysługującej użytkownikowi;
 • przeprowadzania dochodzeń w sprawie oszustw.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:
Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych w następujących przypadkach:

 • użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych;
 • przetwarzanie nie jest zgodne z prawem, ale użytkownik nie chce, aby jego dane nie zostały usunięte, lecz by ograniczono ich wykorzystanie;
 • firma HG nie potrzebuje już danych użytkownika, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeśli przetwarzanie zostaje ograniczone, dane są przetwarzane wyłącznie za zgodą użytkownika, w związku z roszczeniem lub w celu ochrony praw innych osób.

Wycofanie zgody:
Jeśli dane użytkownika są wykorzystywane na podstawie jego zgody, użytkownik może w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Aby zrezygnować z subskrypcji newslettera, należy użyć przeznaczonego do tego łącza zawartego w dowolnym newsletterze.

Prawo do sprzeciwu:
Użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. Może tego dokonać, jeśli istnieją powody do sprzeciwu wynikające z jego szczególnej sytuacji. Niniejszy warunek obowiązuje pod warunkiem, że firma HG przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz do celów profilowania. Po wyrażeniu sprzeciwu przez użytkownika przestaniemy przetwarzać jego dane. Możemy odmówić zakończenia przetwarzania danych użytkownika wyłącznie w przypadku, gdy interesy firmy HG są nadrzędne wobec interesów użytkownika, na przykład w celu dochodzenia roszczeń.

Pliki cookie:
Jeśli użytkownik nie chce, aby strony internetowe umieszczały pliki cookie na jego komputerze, może zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby przed zapisaniem plików cookie wyświetlane było ostrzeżenie. Użytkownik może także zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby odrzucać wszystkie pliki cookie lub tylko pliki cookie od stron trzecich. Ponadto możliwe jest usunięcie umieszczonych plików cookie. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik zrezygnuje z plików cookie, nie będziemy mogli zagwarantować prawidłowego działania wszystkich elementów naszej witryny. Odrzucenie plików cookie nie skutkuje brakiem wyświetlanych reklam internetowych, lecz sprawia, że nie są one dostosowywane do zainteresowań użytkownika i mogą być bardziej powtarzalne. Sposób zmiany tych ustawień różni się w zależności od przeglądarki. W razie potrzeby należy skorzystać z funkcji pomocy przeglądarki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym oświadczeniu dotyczącym plików cookie.

 1. Skarga do organu nadzorczego lub sądu

Jeśli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, może skontaktować się z nami. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego lub wniesienia sprawy do sądu.