Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 10.09.2021

Inledning

Detta är integritetspolicyn för HG International B.V., hädanefter HG. Denna integritetspolicy gäller all form av behandling av personuppgifter för våra (potentiella) kunder, och användare av vår webbplats.

Denna integritetspolicy beskriver vilka personuppgifter vi behandlar. Den beskriver också varför och hur länge vi behandlar personuppgifter, och dina rättigheter med hänsyn till varje behandling. Dessutom beskrivs vilka aktörer vi samarbetar med.

Vi anser att det är viktigt att det är tydligt för dig hur vi hanterar dina uppgifter. Vi skyddar dina personuppgifter och säkerställer att vi uppfyller lagstiftningen.

Denna integritetspolicy kan komma att ändras. Det gäller exempelvis om vi genomför ändringar av eller utökar våra tjänster, eller om detta krävs till följd av lagändringar. Den mest aktuella och gällande integritetsförklaringen finns på vår webbplats. Integritetspolicyn ändrades senast den 10 september 2021.

 1. Vem ansvarar för behandlingen av personuppgifterna?

HG International B.V. ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. HG beslutar hur och vilka personuppgifter som behandlas, för vilka ändamål och hur länge.

Adress och andra uppgifter om vårt huvudkontor:
HG International B.V.
P.J. Oudweg 41
NL-1314 CJ Almere-Stad
Nederländerna
+31 (0)36-549 47 00
Handelskammarnummer: 39063985

Vår postadress:
Postbus 30078
NL-1303 AB Almere
Nederländerna

 1. Vilken information samlar vi in och varför?

Nyhetsbrev 
För att skicka våra nyhetsbrev ber vi dig uppge förnamn, efternamn och e-postadress. Ditt förnamn och efternamn används för att ställa nyhetsbrevet till dig personligen. E-postadressen används för att skicka nyhetsbrevet till dig. Vi skickar aldrig nyhetsbrev utan mottagarens samtycke. Dessa uppgifter används till dess du avbryter prenumerationen på nyhetsbrevet. Det är enkelt att avbryta prenumerationen genom att klicka på länken i nyhetsbrevet.

Kontakt med vår kundtjänst
Har du en fråga om eller ett klagomål på våra produkter? Då kan du kontakta vår kundtjänst. Du kan ringa till kundtjänst eller använda kontaktformuläret på webbplatsen.

Om du vill kontakta oss via kontaktformuläret registrerar vi ditt förnamn, efternamn, e-postadress, land och ditt meddelande. Dessa uppgifter används för att vi ska kunna svara personligen på ditt meddelande. Att fylla i telefonnummer och adressuppgifter är valfritt. Vi behandlar dessa uppgifter på basis av ”berättigad nytta”. De insamlade uppgifterna sparas i ett år, så att vi kan följa upp dina meddelanden. 

Att hitta en butik i närheten
I sök närmaste butik kan du skriva in din bostadsort, postnummer eller adress för att hitta en butik i närheten. Dessa uppgifter sparas inte.

Vanliga frågor om en produkt
På vissa av HG:s webbplatser finns det ett avsnitt med vanliga frågor om produkten. Om detta avsnitt inte innehåller några frågor och svar kan du ställa en fråga själv. Vi ber dig då att uppge namn och e-postadress så att vi kan besvara din fråga.

 1. Företag som behandlar dina personuppgifter

För att tillhandahålla tjänster anlitar HG även andra företag. Med dessa företag tecknar vi avtal, vilka reglerar skydd, sekretess och dina rättigheter. Dessa företag ska följa gällande lagstiftning.

Dina uppgifter kan i vissa fall överlämnas till mottagare i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Huvudregeln är att detta endast är tillåtet om landet har en lämplig skyddsnivå. Om det inte finns tillräckliga skyddsnivåer i ett specifikt land utanför EES ser vi till att dina personuppgifter skyddas så effektivt som möjligt. Ett exempel på detta är användningen av standardavtal som har godkänts av Europeiska kommissionen.

HG samarbetar med följande parter:

 • Logistiska partners: exempelvis postföretag, kurirföretag och aktörer som hjälper oss att skicka e-post.
 • Leverantörer av analystjänster: för att analysera användningen av våra webbplatser. Vi använder programvara för detta, exempelvis Google Analytics.
 • Leverantörer av IT-tjänster: för underhåll och administration av våra system och lagring av dina personuppgifter.
 • Tillsynsmyndigheter, skattemyndigheter och brottsbekämpningen, såsom polisen och åklagarmyndigheten. Vi överlämnar endast nödvändiga uppgifter till dessa parter, och endast om vi är skyldiga att göra detta enligt lag.

 1. Säkerhet

HG tar skyddet av dessa uppgifter på största allvar. Därför har HG vidtagit åtgärder för att skydda dina uppgifter ordentligt. HG har i samband med detta tagit hänsyn till risken att förlora eller till oegentlig användning av dina personuppgifter.

 1. Lagringstider

I allmänhet lagrar vi inte dina personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till det ändamål vi samlat in dem för. Sedan tar vi bort dina uppgifter eller anpassar dem på ett sådant sätt att de inte längre kan härledas till dig (detta kallas att anonymisera). Vi kommer att anonymisera uppgifterna när vi exempelvis vill fortsätta att använda dem för statistiska ändamål.

Nedan ger vi några exempel på lagbestämda minimitider för lagring:

 • Skyldighet att spara bokföring och administration: 7 år
 • Skattedokumentation och redogörelser för leveranser av varor och andra relevanta uppgifter: 7 år
 • Klagomål: 5 år
 • Fakturor: 7 år
 • Beställningar: 7 år

 1. Dina rättigheter

Detta avsnitt beskriver dina rättigheter vid HG:s behandling av dina personuppgifter. Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta vår kundtjänst via kontaktformuläret eller per telefon på +31 (0)36 - 549 47 00.

Rätt till information:
Vi är skyldiga att informera dig om vår identitet, vilka uppgifter om dig som vi behandlar, hur länge, för vilka ändamål, på vilken basis och till vilka vi överlämnar dina personuppgifter. All denna information står i denna integritetspolicy.

Rätt till insyn i personregister:
Du har rätt till insyn i dina uppgifter. Du har bland annat rätt att fråga om HG behandlar uppgifter om dig, och i så fall vilka uppgifter, för vilka ändamål, till vilka parter dessa uppgifter överlämnats, hur länge dina personuppgifter lagras och att veta vem som tillhandahållit uppgifterna om du inte uppgivit dem själv.

Rätt till rättelse:
Du kan be HG att omedelbart ändra dina personuppgifter om de inte stämmer.

Rätt till radering av personuppgifter:
Vi är skyldiga att radera dina personuppgifter om du begär detta. Det gäller exempelvis i följande fall:

 • Du drar tillbaka ditt samtycke och HG har inte något annat skäl till att behandla uppgifterna.
 • Du har invändningar mot behandlingen och det finns inget skäl till att fortsätta behandlingen av personuppgifterna.
 • Du har invändningar mot behandlingen av dina uppgifter för riktad marknadsföring.
 • Dina personuppgifter måste raderas för att uppfylla lagar och bestämmelser.

Om vi har delat dina personuppgifter till andra parter kommer vi att begära att dessa parter raderar personuppgifterna.

I vissa fall kan eller får vi inte radera dina personuppgifter. Uppgifterna kan i vissa fall vara nödvändiga för:

 • Att uppfylla lagen.
 • Att inleda, genomföra eller underbygga en fordran, exempelvis på basis av garantin.
 • Att undersöka misstänkta bedrägerier.

Rätt till begränsningen av behandlingen:

Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter vid följande situationer:

 • Du anser att dina personuppgifter inte stämmer.
 • Behandlingen är inte berättigad och du vill inte att dina uppgifter raderas. Du vill att användningen av dina personuppgifter ska begränsas i stället.
 • HG behöver inte längre dina personuppgifter, men du behöver dem fortfarande för att inleda, genomföra eller underbygga en fordran.

När behandlingen begränsas, behandlas personuppgifterna endast med ditt samtycke, inom ramen för en fordran eller för att skydda andras rättigheter.

Återkallat samtycke:
Om dina personuppgifter används på basis av ditt samtycke kan du när som helst dra tillbaka detta samtycke. Om du vill avbryta prenumerationen på nyhetsbrevet kan du använda länken för detta som finns i alla nyhetsbrev.

Rätt att göra invändningar:
Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter. Det kan du göra om det i din specifika situation finns skäl till invändningar. Detta gäller såvida HG baserar sig på berättigad nytta och för profilering som bygger på denna princip. Vi avbryter behandlingen av dina personuppgifter när du invänder mot detta. Men vi kommer inte att avbryta behandlingen om HG:s intressen väger tyngre än dina intressen, exempelvis för genomförande av en fordran.

Cookies:
Om du inte vill att webbplatsen sparar cookies på din dator, kan du ändra inställningarna i webbläsaren så att du får en varning innan cookies sparas. Du kan också ställa in webbläsaren så att den avvisar alla cookies, eller endast cookies som kommer från tredje part. Du kan också välja att ta bort cookies som redan placerats. Men tänk på att vi inte kan garantera att webbplatsen fungerar optimalt om du inte vill att den använder cookies. Dessutom betyder det inte att du inte kommer att få reklam på internet bara för att du blockerar cookies. Skillnaden är att reklamen då inte är anpassad efter dina intressen, och den kanske upprepas oftare. Hur man ändrar inställningarna skiljer sig från webbläsare till webbläsare. Läs webbläsarens hjälpfunktion om det är nödvändigt. Läs vår cookiepolicy för mer information.

 1. Klagomål ställt till tillsynsmyndigheten eller domstol

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med lagen kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten eller att vända dig till domstol.