Odmietnutie zodpovednosti

Všeobecné poznámky
Prístup k webovej lokalite HG a jej používanie sa riadia uplatniteľnými právnymi predpismi a nasledujúcimi ustanoveniami a zmluvnými podmienkami. Svoj súhlas s týmto vzdaním sa zodpovednosti vyjadríte tak, že použijete niektorú časť alebo niektorý aspekt webovej lokality HG. Ak nesúhlasíte s uvedenými ustanoveniami a zmluvnými podmienkami, nepristupujte na túto webovú lokalitu.

Obsah
Ceny uvedené na webovej lokalite sú odporúčané maloobchodné ceny, ktoré sa uplatňujú v našej on-line predajni. Webová lokalita slúži len na poskytovanie informácií. Spoločnosť HG zostavila informácie uvedené na webovej lokalite v dobrej viere a predkladá ich tak, ako boli zostavené. Spoločnosť HG je oprávnená kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť a opraviť webovú lokalitu, predmetné ustanovenia a zmluvné podmienky. Spoločnosť HG venuje trvalú pozornosť kvalite obsahu, nemôže však zaručiť, že informácie budú vždy úplné a/alebo aktuálne.

Autorské práva a ochranné známky

Všetky autorské práva a ostatné práva duševného vlastníctva týkajúce sa informácií uvedených na tejto webovej lokalite, vrátane okrem iného textu, snímok a softvéru, sú majetkom spoločnosti HG. Osoby, ktoré majú prístup na webovú lokalitu, sú oprávnené zverejňovať, uchovávať, rozmnožovať a distribuovať časti webovej lokality (pričom nesmú editovať webovú lokalitu ani jej časti), ale výlučne len na osobné informatívne a nekomerčné účely. Kópie sa nesmú predávať na účely komerčného zisku, meniť ani začleňovať do iných prác, publikácií či webových lokalít. Spoločnosť HG je držiteľom práv alebo nadobúdateľom licencie v súvislosti so všetkými ochrannými známkami a emblémami, ktoré sú zobrazené na tejto webovej lokalite. Ak máte nejaké otázky, pripomienky alebo návrhy týkajúce sa zakúpeného tovaru, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom prostredníctvom kontaktného formulára.