Zásady ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia: 10.09.2021

Úvod

Toto je vyhlásenie spoločnosti HG International B.V. (ďalej len HG) o ochrane osobných údajov. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na všetko naše spracovanie osobných údajov našich klientov, potenciálnych klientov a používateľov našej webovej lokality.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov uvádzame vaše údaje, ktoré spracúvame. Informujeme vás aj o tom, ako dlho vaše údaje spracúvame a aké sú vaše práva vo vzťahu ku každému aspektu spracovania. Uvádzame aj strany, s ktorými spolupracujeme.

Sme presvedčení, že je dôležité, aby ste vedeli, ako narábame s vašimi údajmi. Vaše osobné údaje budeme chrániť vhodným spôsobom a v súlade so zákonnými ustanoveniami.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa môže zmeniť, napríklad vtedy, keď zmeníme alebo rozšírime poskytovanie služieb alebo v dôsledku legislatívnych zmien. Aktuálne znenie nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej lokalite. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo posledný raz zmenené dňa 10. septembra 2021. 

 1. Kto je správcom údajov zodpovedným za spracovanie vašich údajov?

Správcom údajov zodpovedným za spracovanie vašich údajov je spoločnosť HG International B.V. Spoločnosť HG napríklad určuje, ktoré údaje sa spracujú, ako sa spracujú, na aké účely a na ako dlho.

Adresa nášho ústredia je uvedená nižšie:
HG International B.V.
P.J. Oudweg 41
1314 CJ  Almere-Stad
Holandsko
+31 (0)36 549 47 00
Registračné číslo spoločnosti: 39063985

Naša poštová adresa:
Postbus 30078
1303 AB Almere
Holandsko

 1. Ktoré informácie zhromažďujeme a prečo?

Bulletin 
Na odosielanie nášho bulletinu váš požiadame o poskytnutie vášho mena, priezviska a e-mailovej adresy. Vaše meno a priezvisko sa zhromažďujú na účely osobného adresovania bulletinu príjemcovi. Vaša e-mailová adresa sa používa na odoslanie bulletinu. Bulletin sa odosiela na základe vášho súhlasu. Tieto údaje sa používajú dovtedy, kým sa z odberu bulletinu neodhlásite. Odhlásenie odberu je jednoduché – stačí, ak v bulletine kliknete na prepojenie „unsubscribe“ (zrušiť odber).

Kontakt s naším oddelením služieb pre zákazníkov
Ak máte otázky alebo sťažnosť týkajúcu sa našich produktov, obráťte sa na naše oddelenie služieb pre zákazníkov. Môžete zatelefonovať na oddelenie služieb pre zákazníkov alebo použiť kontaktný formulár na webovej lokalite.

Ak použijete kontaktný formulár, zaznamenáme vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, krajinu a vašu správu. Tieto informácie sa používajú na osobnú odpoveď na vašu žiadosť o kontakt. Vaše telefónne číslo a adresa sú údaje, ktoré sa zadávajú do voliteľných polí. Tieto údaje spracúvame na základe zákonného rámca „oprávneného záujmu“. Zhromaždené údaje uchovávame po dobu jedného roka, aby sme mohli reagovať na vaše správy.

Vyhľadanie predajného miesta vo vašej blízkosti
Na stránke Predajné miesta môžete zadať svoje mesto, PSČ alebo adresu a vyhľadať obchod vo vašej blízkosti. Tieto údaje sa neuchovávajú.

Otázky a odpovede o produkte
Niektoré webové lokality spoločnosti HG zahŕňajú časť „otázky a odpovede“, ktorá sa týka produktov. Ak nie sú k dispozícii žiadne otázky ani odpovede, otázku môžete zadať. Požiadame vás, aby ste zadali svoje meno a e-mailovú adresu, aby sme mohli na vašu otázku odpovedať.

 1. Spoločnosti, ktoré spracúvajú vaše údaje

Spoločnosť HG angažuje iné spoločnosti, ktoré jej poskytujú svoje služby. S takýmito spoločnosťami uzatvárame zmluvy, ktorých súčasťou sú dohody o zabezpečení, dôvernosti informácií a vašich právach. Tieto spoločnosti musia dodržiavať ustanovenia platnej legislatívy.

V niektorých prípadoch môžu byť vaše údaje prenášané príjemcom mimo krajín EHS. V takom prípade platí pravidlo, že tento postup je povolený iba vtedy, ak daná krajina poskytuje požadovanú úroveň ochrany. Ak v krajine mimo územia EHS neexistuje vhodná úroveň ochrany, vaše údaje budú chránené najlepším možným spôsobom. Príkladom je použitie modelových kontraktov, ktoré boli schválené Európskou komisiou.

Spoločnosť HG spolupracuje s nasledujúcimi stranami:

 • Logistickí partneri: napríklad poštové spoločnosti, kuriérske služby a strany, ktoré nám pomáhajú odosielať e-maily.
 • Poskytovatelia analytických služieb: analýza používania našich webových lokalít. Používame softvér, ako napríklad Google Analytics.
 • Poskytovatelia služieb z oblasti IT: údržba a správa našich systémov a uchovávanie vašich údajov.
 • Dohľadové orgány, finančné orgány a služby vyšetrovania, ako napríklad polícia a služby trestného stíhania. Požadovanú údaje poskytujeme týmto stranám iba vtedy, ak existuje súvisiaca zákonná povinnosť.

 1. Zabezpečenie

Spoločnosť HG považuje zabezpečenie vašich údajov za veľmi dôležité. Preto spoločnosť HG prijala príslušné opatrenia na zaistenie správneho zabezpečenia vašich údajov. Spoločnosť HG si je vedomá rizík straty alebo neoprávneného použitia vašich údajov.

 1. Doby uchovávania

Vo všeobecnosti platí, že vaše údaje uchovávame na účely, na ktoré sme ich zhromaždili, nie dlhšie ako sa vyžaduje. Vaše údaje taktiež odstránime alebo upravíme tak, aby na vás viac neodkazovali (tzv. pseudonymizácia). Údaje takto upravíme v prípade, ak ich budeme aj naďalej chcieť využívať na štatistické účely.

Nižšie uvádzame niektoré príklady minimálnych zákonne požadovaných období uchovávania:

 • Povinné uchovávanie účtovných a administratívnych materiálov: 7 rokov
 • Daňová dokumentácia a správy týkajúce sa dodávok tovaru a ďalšie relevantné údaje: 7 rokov
 • Sťažnosti: 5 rokov
 • Faktúry: 7 rokov
 • Objednávky: 7 rokov

 1. Vaše práva

Nižšie uvádzame vaše práva týkajúce sa spracovania vašich údajov spoločnosťou HG. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na naše oddelenie služieb pre spotrebiteľov použitím kontaktného formulára, alebo telefonicky na číslo +31 (0)36 – 5494727.

Právo na informácie:
Sme povinní informovať vás o našej identite, o vašich údajoch, ktoré spracúvame, na ako dlho, na aké účely, na akom právnom základe a o tom, komu vaše údaje poskytujeme. Všetky tieto informácie sú uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Právo na prístup:
Máte právo na prístup k vašim údajom. Máte právo požiadať o informácie, či spoločnosť HG spracúva vaše údaje, na aké účely, akým stranám sú vaše údaje poskytované, ako dlho sa uchovávajú a máte právo dozvedieť sa, odkiaľ vaše údaje pochádzajú, ak ste ich neposkytli vy.

Právo na objasnenie:
Spoločnosť HG môžete požiadať o zmenu údajov, ak údaje nie sú správne.

Právo na vymazanie údajov:
Na základe vašej žiadosti sme povinní vaše údaje vymazať. Ide napríklad o nasledujúce situácie:

 • Odvoláte svoj súhlas a spoločnosť HG nebude mať žiadne zákonné dôvody na spracovanie.
 • Predložíte námietku voči spracovaniu a nebudú existovať žiadne dôvody na to, aby spracovanie malo pokračovať.
 • Predložíte námietku voči spracovaniu vašich údajov na účely priameho marketingu.
 • Vaše údaje sa musia odstrániť na účely dodržania súladu so zákonnými požiadavkami.

Ak sme vaše údaje zdieľali s inými stranami, požiadame ich, aby vaše údaje vymazali.

V niektorých prípadoch nemôžeme alebo nesmieme vaše údaje vymazať. Tieto údaje sa niekedy vyžadujú na nasledujúce účely:

 • Dodržanie súladu s platnou legislatívou.
 • Začatie, realizácia alebo odôvodnenie nárokov/reklamácií (napríklad na základe vašej záruky).
 • Vyšetrovanie podvodov.

Právo na obmedzenie spracovania:
V nasledujúcich situáciách máte právo na obmedzenie spracovania vašich údajov:

 • Nesúhlasíte so správnosťou vašich údajov.
 • Spracovanie je nezákonné a nechcete, aby boli vaše údaje odstránené. Namiesto toho preferujete obmedzenie používania vašich údajov.
 • Spoločnosť HG viac nepotrebuje vaše údaje, vy ich však potrebujete na začatie, realizáciu alebo odôvodnenie nárokov/reklamácií.

Ak je spracovanie obmedzené, vaše údaje sa budú spracúvať iba na základe vášho súhlasu, a to v súvislosti s vašim nárokom/reklamáciou alebo na účely ochrany práv iných strán.

Odvolanie súhlasu:
Ak sa vaše údaje používajú na základe vášho súhlasu, súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak chcete zrušiť odber bulletinu, môžete použiť prepojenie „unsubscribe“ (zrušiť odber) v akomkoľvek bulletine.

Právo na námietky:
Máte právo na predloženie námietok voči spracovaniu vašich údajov. Tento krok môžete využiť vtedy, keď existujú dôvody na predloženie námietky v špecifickej situácii. To platí do tej miery, do akej spoločnosť HG vykonáva svoje kroky na základe oprávneného záujmu a na základe súvisiaceho vytvorenia profilu. Po predložení vašej námietky ukončíme spracovanie vašich údajov. Spracovanie vašich údajov neukončíme iba vtedy, ak záujmy spoločnosti HG prevažujú nad vašimi záujmami (napríklad pri uplatnení nároku/reklamácie).

Súbory „cookie“
Ak nechcete, aby webové lokality umiestňovali do vášho počítača súbory „cookie“, môžete zmeniť nastavenia prehliadača tak, aby ste pred vložením súborov „cookie“ dostali upozornenie. Nastavenia prehliadača môžete zmeniť aj tak, aby ste odmietli všetky súbory „cookie“ alebo iba tie, ktoré pochádzajú od tretích strán. Vložené súbory „cookie“ je taktiež možné odstrániť. Pamätajte – ak v počítači nechcete mať súbory „cookie“, nebudeme môcť zaručiť, že naša webová lokalita bude fungovať v každej situácii správne. Odmietnutie súborov „cookie“ neznamená, že na internete viac neuvidíte reklamy. Reklamy nebudú zacielené na vaše záujmy a môžu sa častejšie opakovať. Spôsob zmeny nastavení závisí od konkrétneho prehliadača. Podľa potreby si prečítajte informácie pomocníka v prehliadači. Ďalšie informácie nájdete v našom vyhlásení o súboroch „cookie“.

 1. Sťažnosti predkladané dohľadovému orgánu alebo súdu

Ak si myslíte, že spracúvame vaše údaje v rozpore so zákonom, obráťte sa na nás. Máte nárok na predloženie sťažnosti národnému dohľadovému orgánu alebo súdu.