Algemene voorwaarden HG webshop

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle bestellingen bij HG International B.V. en haar dochtermaatschappijen (hierna:HG) via deze website zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland te Almere onder nummer 39063985 en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: www.HG.eu

1.2 Door een bestelling bij HG te plaatsen via deze website, gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van HG gelden ook ten behoeve van eventueel door HG ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van HG zijn vrijblijvend. HG heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt HG onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

2.3 Bestellingen voor levering in het buitenland kunnen niet worden geaccepteerd. HG heeft verder het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden.

2.4 HG mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden. HG is echter niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door vervoerders welke zijn ingeschakeld door HG. De bestelling wordt met de bezorgdienst DPD verstuurd. Indien de bezorger deze niet kan afleveren, omdat je onverwachts niet thuis bent, dan doet de bezorger een kaartje in de bus. Daarop staat wanneer het pakket opnieuw aangeboden wordt of dat het pakket bij een DPD Pickup parcelshop is afgeleverd. Hier kun je tijdens de openingstijden het pakket zelf ophalen, waarbij wel om je legitimatiebewijs wordt gevraagd.

2.5 U heeft het recht om, binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling, de overeenkomst alsnog te ontbinden. Dit doet u door een mail te sturen naar klantenservice@hg.eu, onder vermelding van:

  • het ordernummer
  • de datum van bestelling
  • de datum van levering
  • uw volledige naam, adres en woonplaats

Na ontbinding van de overeenkomst bent u verplicht om binnen 14 kalenderdagen de bestelde producten te retourneren, ter attentie van:

HG International B.V.
Damsluisweg 70
1332 EJ Almere
o.v.v. het ordernummer. De kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor uw rekening.

Alleen ongebruikte en onbeschadigde producten en/of producten waarvan de afsluiting (de zgn. seal) nog intact is, kunnen worden geretourneerd.

Binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de geretourneerde producten, zal het aankoopbedrag (onder aftrek van de verzendkosten) op uw bankrekening worden teruggestort. Gebruikte en beschadigde producten en/of producten waarvan de afsluiting (de zgn seal) is losgemaakt of verwijderd worden niet vergoed.

2.6 Onverminderd de overige aan HG toekomende rechten, heeft HG in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen. Onder overmacht wordt verstaan elke van de HG wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de HG verplichtingen jegens u geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten.

3.2 U kunt alleen betalen via één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van HG.

 

Artikel 4. Diversen

4.1 U kunt geen rechten ontlenen aanhet feit dat HG deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

4.2 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door HG geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

4.3 HG garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden

4.4 De website van HG en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. HG sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. HG onderhoudt en beveiligt de website en inhoud. HG geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan HG garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

 

Artikel 5. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

5.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

5.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Verder winkelen

Uw product is toegevoegd aan het winkelmandje.

Carousel Item