Privacy Policy

Laatste update: 10.09.2021

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van HG International B.V., hierna aangeduid als HG. Deze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten en gebruikers van onze websites.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van u verwerken. Ook vertellen we u waarom en hoe lang we uw gegevens verwerken en wat uw rechten zijn met betrekking tot elke verwerking. Daarnaast geven we aan met welke partijen we samenwerken.

Wij vinden het belangrijk dat voor u duidelijk is hoe we met uw gegevens omgaan. Wij zullen uw persoonsgegevens goed beschermen en dat we voldoen aan de wet.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Bijvoorbeeld als we de dienstverlening wijzigen of uitbreiden of vanwege wijzigingen in de wet. De meest actuele privacyverklaring kunt u vinden op onze website. De privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 september 2021.

 1. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens?

HG International is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Zo stelt HG vast hoe en welke gegevens van u worden verwerkt, voor welke doel en hoe lang.

De gegevens van ons hoofdkantoor zijn:

HG International B.V.
P.J. Oudweg 41
1314 CJ Almere-Stad
+31 (0)36 549 47 27
Kamer van Koophandel: 39063985

Ons postadres:
Postbus 30078
1303 AB Almere

 1. Welke informatie verzamelen wij en waarom?

Beheer en controle van de klantenportefeuille (alleen voor bedrijven)

Voor het verwerken van uw orders registreren wij uw bedrijfsgegevens en bestelde producten. Het verwerken van deze gegevens gebeurt op basis van het uitvoeren van een overeenkomst.

Gebruik van ons Online Platform (alleen voor bedrijven)

Wanneer u gebruik maakt van ons Online Platform voor het bestellen van producten, verwerken wij uw bedrijfsgegevens en ordergegevens. Het verwerken van deze gegevens gebeurt op basis van het uitvoeren van een overeenkomst.

Nieuwsbrief 

Voor het versturen van onze nieuwsbrief vragen wij uw voornaam, achternaam en emailadres. Uw voornaam en achternaam worden gebruikt om de nieuwsbrief persoonlijk aan u te richten. Uw e-mailadres wordt gebruikt om de nieuwsbrief naar u te verzenden. Het versturen van een nieuwsbrief gebeurt op basis van uw toestemming. De gegevens worden gebruikt tot u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief. Uitschrijven kan gemakkelijk door op de uitschrijflink te klikken in de nieuwsbrief.

Contact met onze consumentenservice

Heeft u een vraag of een klacht over onze producten? Dan kunt u contact opnemen met onze consumentenservice. U kunt de consumentenservice bellen of gebruik maken van het contactformulier op de website.

Als u via het contactformulier contact met ons opneemt, registreren wij uw voornaam, achternaam, emailadres, land en uw bericht. Deze gegevens worden gebruikt om persoonlijk op uw contactaanvraag te reageren. Uw telefoonnummer en adresgegevens zijn optioneel in te vullen. Wij verwerken deze gegevens onder de verwerkingsgrondslag van het ‘gerechtvaardigd belang’. De verzamelde gegevens worden één jaar bewaard, zodat wij opvolging kunnen geven aan uw berichten.

Sollicitaties

Op de website https://hginternational.recruitee.com treft u de privacyverklaring aan voor sollicitaties.

Vinden van een verkooppunt in de buurt

In de verkooppunt locatiezoeker kunt u uw woonplaats, postcode of adres invoeren om een winkel in de buurt te vinden. Deze gegevens worden niet opgeslagen.

Vraag en antwoord bij een product

Op sommige websites van HG is er bij een product een ‘vraag en antwoord’ opgenomen. Zijn er geen vragen en antwoorden opgenomen, dan kunt u een vraag indienen. We vragen u daarbij uw naam en e-mailadres op te geven, zodat we uw vraag kunnen beantwoorden.

 1. Bedrijven die uw gegevens verwerken

HG schakelt voor het uitvoeren van haar diensten andere bedrijven in. Met deze bedrijven sluiten we een overeenkomst af waarin afspraken staan over beveiliging, geheimhouding en uw rechten. Deze bedrijven dienen zich aan de wet te houden.

Uw gegevens kunnen in sommige gevallen worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De hoofdregel is dat dit alleen is toegestaan als een land een passend beschermingsniveau biedt. Als er geen passend beschermingsniveau is in een land buiten de EER, zorgen wij ervoor dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van modelcontracten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

HG werkt samen met de volgende partijen:

 • Logistieke partners: denk aan postverwerkers, pakketbezorgers en partijen die ons helpen met het versturen van e-mails.
 • Analysedienstverleners: voor het analyseren van het gebruik van onze websites. Wij gebruiken hiervoor software, zoals Google Analytics.
 • IT-dienstverleners: voor onderhoud en beheer van onze systemen en opslag van uw gegevens.
 • Toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties, zoals politie en openbaar ministerie. Alleen als we wettelijk verplicht zijn, verstrekken we de noodzakelijke gegevens aan deze partijen.

 1. Beveiliging

HG neemt de beveiliging van uw gegevens zeer serieus. Daarom heeft HG maatregelen getroffen om uw gegevens goed te beveiligen. HG heeft hierbij rekening gehouden met risico’s voor verlies of onbevoegd gebruik van uw gegevens.

 1. Bewaartermijnen

In het algemeen bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor we uw gegevens hebben verzameld. Daarna zullen wij uw gegevens verwijderen of zodanig aanpassen dat ze niet meer naar u verwijzen (we noemen dit anonimiseren). We zullen gegevens anonimiseren als we ze bijvoorbeeld nog willen gebruiken voor statistische doeleinden.

Hierna geven we enkele voorbeelden waarvoor wettelijke minimum bewaartermijnen gelden:

 • Verplicht bewaren van boekhouding en administratie: 7 jaar
 • Belastingdocumentatie en rapportages van leveringen van goederen en andere relevante gegevens: 7 jaar
 • Klachten: 5 jaar
 • Facturen: 7 jaar
 • Bestellingen: 7 jaar

 1. Uw rechten

Hierna wordt uitgelegd wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw gegevens door HG. Indien u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze consumentenservice via het contactformulier of telefonisch op +31 (0)36 - 5494727.

Recht op informatie:

We zijn verplicht om u te informeren over onze identiteit, welke gegevens we van u verwerken, hoe lang, voor welke doeleinden, op basis van welke grondslag en aan wie we uw gegevens verstrekken. Al deze informatie kunt u vinden in deze privacyverklaring.

Recht op inzage:

U heeft het recht op inzage in uw gegevens. U heeft onder meer het recht om te vragen of HG gegevens van u verwerkt, en zo ja, welke gegevens, voor welk doel, aan welke partijen uw gegevens worden verstrekt, hoe lang uw gegevens worden bewaard en te weten van wie de gegevens afkomstig zijn als de gegevens niet zelf heeft verstrekt.

Recht op rectificatie:

U kunt HG vragen uw gegevens direct te laten wijzigen indien deze gegevens niet correct zijn.

Recht op verwijdering van gegevens:

Op verzoek zijn we verplicht uw gegevens te verwijderen. Bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • U trekt uw toestemming in en HG heeft geen andere grondslag voor de verwerking;
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen redenen die ervoor zorgen dat de verwerking mag worden voortgezet;
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing;
 • Uw gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Als wij uw gegevens hebben gedeeld met andere partijen, dan zullen we die andere partijen vragen uw gegevens te verwijderen.

In sommige gevallen kunnen of mogen we uw gegevens niet verwijderen. Soms zijn de gegevens nog nodig voor:

 • Het voldoen aan de wet;
 • Het instellen, uitoefenen of onderbouwen van claims, bijvoorbeeld op basis van uw garantie;
 • Anti-fraudeonderzoek.

Recht op beperking van de verwerking:

U heeft het recht om verwerking van uw gegevens te laten beperken in de volgende gevallen:

 • U het niet eens bent met de juistheid van uw gegevens;
 • De verwerking is niet rechtmatig en u wilt niet dat uw gegevens worden verwijderd. In de plaats daarvan wilt u liever dat het gebruik van uw gegevens wordt beperkt;
 • HG heeft uw gegevens niet meer nodig, maar u heeft ze nog wel nodig voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een claim.

Als de verwerking is beperkt, worden uw gegevens alleen verwerkt met uw toestemming, in verband met een claim of ter bescherming van rechten van anderen.

Intrekken toestemming:

Als uw gegevens gebruikt worden op basis van uw toestemming, dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken. Voor het afmelden voor de nieuwsbrief kunt u gebruik maken van de afmeldlink in iedere nieuwsbrief.

Recht van bezwaar:

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Dit kunt u doen als er in uw specifieke situatie redenen zijn om bezwaar te maken. Dit geldt voor zover HG zich baseert op gerechtvaardigde belangen en voor profilering die daarop is gebaseerd. Na uw bezwaar zullen wij de verwerking van uw gegevens stoppen. Alleen als het belang van HG groter is dan uw belang, zoals bij het uitvoeren van een claim, zullen we de verwerking niet stoppen.

Cookies:

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw computer, kun u de uw browser aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de browser aanpassen dat u alle cookies of alleen cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat u geen advertenties op internet meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer afgestemd op uw interesses en worden mogelijk vaker herhaald. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.

 1. Klacht bij de toezichthouder of naar de rechter

Als u van mening bent dat wij uw gegevens in strijd met de wet verwerken, dan kunt u contact met ons opnemen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder of naar de rechter te stappen.